Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca školy: Mgr. Jana Kovačičová

Konzultácie: podľa dohody 

Kontakt: jana.kovacicovaat4zsdt.sk

Kabinet: 2. poschodie

Poskytuje pedagogické poradenstvo:

  • prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a  robí prehľad  výchovno-vzdelávacích problémov školy – pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie,
  • poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
  • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy,
  • spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva pri riešení problémových žiakov,
  • vykonáva konzultácie pre rodičov, žiakov a učiteľov,
  • uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi.

Užitočné webové stránky:

www.stredneskoly.sk
www.svs.edu.sk
www.sustavapovolani.sk/register-zamestnani
 www.profsme.sk
 ŠKOLSKÝ ROK  2016/2017

Harmonogram prijímacieho pokračovania 2017/2018

  BURZA SŠ

Dňa 29. 11. 2016 sa od 16,30 hod do 18,00 hod uskutočnila na našej škole Burza stredných škôl
Pozvánka
Zoznam škôl, ktoré potvrdili účasť.