Školské dokumenty

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016 vo formáte .pdf

Školský poriadok pre žiakov vo formáte .pdf

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy vo formáte . pdf

Školský vzdelávací program ISCED 1 vo formáte .pdf

Školský vzdelávací program ISCED 2 vo formáte .pdf

Príloha ku školskému vzdelávaciemu programu 2. a 6. ročník vo formáte .pdf

Príloha ku školskému vzdelávaciemu programu 3. a 7. ročník vo formáte .pdf

Príloha č. 3 k školskému vzdelávaciemu programu vo formáte .pdf

Učebné osnovy pre 4. ročník vo formáte .pdf

Učebné osnovy pre 8. ročník vo formáte .pdf

Učebné osnovy pre 9. ročník vo formáte .pdf

Výchovný program školského klubu vo formáte .pdf