Poistenie

Základné školy majú základnú poistnú sumu 50€ a poistné je 0,50€. Ak je žiak odkázaný na používanie zdravotnej pomôcky vyššej hodnoty, možno poistenie dojednať individuálne, maximalne na 5-násobok poistnej zmluvy (1,-€ ; 1,40€ ; 1,90€ ; 2,40€)). Poistený sa podieľa na plnení každej poistnej udalosti sumou 6€.

ROZSAH POISTENIA
Poistenie sa dojednáva
- pre prípad krádeže vecí žiakov
- pre prípad poškodenia alebo zničenia poistených vecí v súvislosti s konaním smerujúcim ku krádeži
Miestom poistenia je budova školy, všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré škola použije na organizovaný pobyt poistených žiakov.

PREDMET POISTENIA

Poisťuje sa šatstvo, dáždniky, obuv, tašky (aktovky), peračníky, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky, športové potreby, hudobné nástroje, slúchadielka, ktoré slúžia žiakom s poruchou sluchu, dioptrické okuliare, hodinky, ostatné zdravotné pomôcky, ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci zdravotnej starostlivosti o chorých (napr. glukomer, inzulínové pero...)

VÝLUKY Z POISTENIA

Poistenie sa nevzťahuje na obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci, na peniaze, ceniny, cennosti, cenné papiere, veci umeleckej, historickej a zberateľskej hodnoty a na bicykle.